Sardegna


Lucio Firinu -         FCS KALI - Wing Chun                                                (Oristano)

Jonathan Scanu -            FCS Kali                                                              (Cagliari)

Angelo Sanna -                FCS Kali                                                               (Sorso)

Bruno Onis -        FCS KALI - Wing Chun                                                   (Guspini) 

Bruno Onis          FCS  KALI - Wing Chun                                                       (Uras)

Claudio Serra -    FCS KALI  - Wing Chun                                                  (Mogoro)